Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten bij herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Naleving en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoeringArtikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

Respijttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, de levering en/of waarvan de afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame drager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Recht van herroeping: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het door de ondernemer beschikbaar gestelde modelformulier voor herroeping dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht al.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer komen samen in dezelfde ruimte op hetzelfde moment.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

  Artikel 2 -  Identiteit van de ondernemer

  Caffe2go
  Bornerbroeksestraat 459F
  7609PK Almelo

  E-mailadres: info@caffe2go.com
  KvK-nummer: 78291224
  BTW-identificatienummer: 003312941B46

  Artikel  3 - Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.
  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. . Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op diens verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen. op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest voor hem gunstig
  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling dat de strekking van het origineel zo nauw mogelijk aansluit.
  Situaties waarin niet in deze algemene voorwaarden is voorzien, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen te worden uitgelegd 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

   Artikel 4 - Het aanbod

   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
   Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
   Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
   Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft met name:
   de prijs inclusief belastingen;
   de eventuele kosten van verzending;
   de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   al dan niet het recht herroepingsrecht geldt;
   de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
   de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
   de hoogte van het tarief van communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
   of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;
   de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst herstellen;
   eventuele andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten d;
   de gedragscodes waaraan de ondernemer zich houdt en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
   de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een duurtransactie.

    Artikel 5 - De overeenkomst

    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
    De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde totstandkoming van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. de volgende informatie bij het product of dienst aan de consument, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
    het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar met klachten kan de consument terecht;
    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    de informatie over garantie en existing after-sales service;
    de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
    de vereiste opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
    Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

     Artikel 6 - Herroepingsrecht

     Bij levering van producten:

     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument dient dit kenbaar te maken door middel van het modelformulier of door een ander communicatiemiddel zoals e-mail. Nadat de consument te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
     Indien de klant niet te kennen heeft gegeven van zijn herroepingsrecht gebruik te willen maken of het product na afloop van de het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen is de koop een feit.
     In geval van levering van diensten:

     Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. gegronde redenen gedurende minimaal 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer in het aanbod en/of op het laatste bij aflevering.

      Artikel 7 - Kosten bij herroeping

      Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
      Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Op voorwaarde dat het product reeds door de ondernemer terug ontvangen is of sluitend bewijs van volledig rendement kan worden verstrekt. Restitutie vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument expliciet toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
      Indien het product beschadigd is door onzorgvuldige behandeling door de consument, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
      De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

       Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

       De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten
       die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
       die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
       die naar hun aard niet worden geretourneerd;
       Die snel bederven of verouderen;
       waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
       Voor losse kranten en tijdschriften;
       voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
       voor hygiëneproducten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
       betreffende accommodatie, vervoer, rust uit aurante bedrijfs- of vrijetijdsactiviteiten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
       Waarvan de levering is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument voordat de herroepingstermijn is verstreken;
       Met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

        Artikel 9 - De prijs

        Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
        In afwijking van het vorige lid mag de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
        Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
        Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft het en:
        ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
        de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
        De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
        Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetwerk fouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de verkeerde prijs te leveren.

         Artikel 10 - Naleving en garantie

         De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die zijn gesteld op de datum waarop de overeenkomst werd gesloten. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
         Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden
         Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen bekwame tijd schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. 2 maanden na levering. Retournering van de producten dient in de originele verpakking en in nieuwstaat te zijn.
         De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen omtrent het gebruik of de toepassing van de producten.
         De garantie geldt niet indien:
         de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of gewijzigd of door derden heeft laten repareren en/of wijzigen;
         de geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de ondernemer zijn behandeld en/of op de verpakking wordt behandeld;
         de gebrekkigheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen aan de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

          Artikel 11 - Levering en uitvoering

          Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
          Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
          Onder voorbehoud van hetgeen in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
          Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan eventueel genoemde voorwaarden kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
          In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat ontbinding.
          Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat er een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

           Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

           Opzegging

           De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een maxi opzegtermijn van één maand.
           De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de toepasselijke opzegging regels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
           De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
           te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of bepaalde periode;in ieder geval opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
           altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
           Verlenging

           Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten mag niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd
           In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument deze te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekblad s en tijdschriften.
           Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van proefdagen, kranten en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.
           Duur

           Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar te allen tijde de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de de overeengekomen duur.

            Artikel 13 - Betaling

            Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument deze heeft ontvangen. de bevestiging van de overeenkomst.
            De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
            Bij wanbetaling door de consument is de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, gerechtigd , de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

             Artikel 15 - Geschillen

             Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

             Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

             Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat zij door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

              

              

             .