Privacyverklaring

Over onze privacyverklaring

Caffe2go geeft veel om uw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening te (verbeteren) en gaan zorgvuldig om met de verzamelde informatie over u en uw gebruik van onze diensten. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaraan gekoppelde diensten door Caffe2go. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/09/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens in te zien zijn.


Webwinkelsoftware

Shopify

Onze online winkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u voor onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons van (technische) ondersteuning te voorzien, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, is Shopify verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten het gebruik van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens te delen binnen haar eigen bedrijfsgroep om haar dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/VS-privacyschild is van toepassing, uw gegevens kunnen worden verwerkt in de Verenigde Staten.

Webhosting GoDaddy

VOORBEELD: we kopen webhosting- en e-mailservices van Shopify. Shopify verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Shopify is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding gehouden. GoDaddy Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van GoDaddy. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GoDaddy heeft geen toegang tot onze mailbox en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Betalingsverwerkers Mollie Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze winkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaats en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader hiervan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op die onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Klarna Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden. Bij een aanvraag voor uitstel van betaling (kredietfaciliteit) deelt Klarna persoonsgegevens en informatie over uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op die onderdelen van Klarna's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen, het doel van de verwerking is altijd direct gerelateerd aan de bestelling die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens - anders dan op uw verzoek - om op een later moment contact met u op te nemen, dan vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscale en strafrechtelijke onderzoeken Caffe2go kan in voorkomend geval wettelijk verplicht zijn uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons daar binnen de wettelijke mogelijkheden tegen verzetten. Bewaartermijnen Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve vereisten zijn wij verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor de duur van de toepasselijke termijn bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben gemaakt.

 

Uw rechten

Volgens de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen afschriften en afschriften van uw gegevens naar uw reeds bij ons bekende e-mailadres. Indien u de gegevens bijvoorbeeld op een ander e-mailadres of per post wilt ontvangen, vragen wij u zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van verwerkte verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op ongepaste wijze gebruiken. Recht op inzage U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Recht op rectificatie U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten corrigeren. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht op beperking van de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet meer worden verwerkt. Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of afschriften van alle gegevens over u die wij (in opdracht van ons) door andere verwerkers of derden hebben verwerkt.Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden niet langer kan worden gegarandeerd Recht van bezwaar en overige rechten U heeft het recht om in voorkomend geval bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Caffe2go. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de oplossing van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij u afschriften en/of kopieën van de gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en de verwerking daarna definitief staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u denkt van wel, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving worden verplicht om toegang te verlenen tot deze gegevens. We verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in combinatie met andere datasets interpreteren en zo uw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt deze informatie om onder meer gerichte advertenties (Adwords) en andere Google diensten en producten aan te bieden. Cookies van derden In het geval dat softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, staat dit vermeld in deze privacyverklaring. Wijzigingen in het privacybeleid We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop we reeds over u verzamelde gegevens verwerken, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Contactgegevens Caffe2go Bornerbroeksestraat 459F 7609PK Almelo Nederland T (085) 000-3673 E info@caffe2go.com Contactpersoon voor privacyzaken Alec Kleine Staarman

.